univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

 
 

גיליון ראשון

ינואר 2016

גיליון שני

יולי 2016

גיליון שלישי

ינואר  2017

גיליון רביעי

יולי 2017

גיליון חמישי

דצמבר  2017

הנחיות להגשת מאמרים לרבעון

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש מפרסם מאמרים העוסקים בתחומים של ניהול ארגונים וניהול המשאב האנושי בארגון: מאמרים מחקריים ותיאורטיים, תיאורי גישות, שיטות ופרויקטים מניסיונם של ארגונים. הרבעון נועד לקהל החוקרים ואנשי הניהול בארגונים, כמו גם ליועצים ארגוניים, ומטרתו לקדם את הקשר בין עולם הידע הנצבר בארגונים לעולם הידע בעולם המחקר האקדמי. אנו רואים חשיבות גדולה בחיבור בין מחקרים ו/או פרויקטים עם עולם הארגונים, ומזמינים כותבים להדגיש איך המסקנות עשויות להשפיע על ניהול נכון יותר.

להלן תיאור אופן הגשת המאמרים לרבעון:

ü      יוגשו מאמרים שלא נמצאים בבדיקה לפרסום בכתב עת אחר.

ü      המאמרים יוגשו בקובץ word במייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ü      המאמרים יהיו כתובים בפונט דיוויד 12, רווח 1.5 בין השורות, שוליים 2.5 ס"מ מכל צד, ולא יעלו על 15 עמודים כולל רשימת מקורות. איורים וגרפים ישובצו במקום המיועד להם בטקסט. הרבעון אינו מודפס, ולכן ניתן לשבץ איורים בצבעים.

ü      שפת הכתיבה עברית או אנגלית. למאמר המוגש באנגלית יצורף תרגום שם המאמר, כמו גם תקציר בעברית.

ü      בראש המאמר יופיעו שמות הכותבים. בהערה בתחתית העמוד הראשון תצוין השתייכותם האקדמית או הארגונית וכתובתe-mail אליה יוכלו הקוראים לפנות.

ü      הפניות למקורות המידע ייעשו לפי כללי רישום אקדמי. שימוש בידע כלשהו באופן כוזב, לא אתי או לא חוקי, הינו על אחריותם הבלעדית של הכותבים.

ü      רשימת מקורות המידע בסוף המאמר תיכתב לפי כללי ה-APA.
לדוגמא:

Nesterkin, D. A., & Ganster, D. C. (2015). The effects of nonresponse rates on group-level correlations.Journal of management,41(3), 789-807.

נקודות נוספות:

  • כל המאמרים ייבדקו על ידי שני קוראים.
  • הודעה בדבר קבלת המאמר, דחייתו או בקשות לתיקון, תישלח עד חודשיים מיום ההגשה.
  • הרבעון מפורסם בפורמט אלקטרוני בלבד, ויופץ ויוצג באתר המרכז לחקר ארגונים באוניברסיטת חיפה.

הרבעון לחקר הארגונים והמשאב האנושי מודה לכם על תרומתכם לקידום השיח הפורה בין עולמות הידע הרבים והגשתם לקוראים בשפה העברית.

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   25.4.2018 

 

      בין השעות 16:30-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח